loader image

Algemene voorwaarden
ALGEMENE BEPALINGEN


1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan: de rechtspersoon, dan wel
natuurlijke persoon, die VideraVitae., hierna te noemen VideraVitae, schriftelijk
of mondeling opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden.


1.2 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming,
de inhoud en nakoming van alle tussen de opdrachtgever en VideraVitae
gesloten overeenkomsten evenals de uit deze overeenkomsten
voortvloeiende rechten en verplichtingen.


1.3 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


1.4 Deze voorwaarden gelden in ieder geval in aanvulling op hetgeen
partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN TARIEVEN


2.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. Ook indien op de offerte een termijn
van bijvoorbeeld 30 dagen is genoemd. Offertes zijn berekend excl. de op
dat moment geldende BTW. Offertes zijn gebaseerd op lonen en tarieven,
geldend op de dag van de uitgebrachte offerte. Prijsverhogingen als gevolg
van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke regelingen,
opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van
dienstverlening of levering, worden door VideraVitae aan de opdrachtgever
doorberekend.


2.2 Indien het aanbod van VideraVitae wordt aanvaard, dan komt de
overeenkomst eerst tot stand indien VideraVitae de aanvaarding binnen een
redelijke termijn aanvaardt dan wel met de uitvoering van de opdracht een
aanvang neemt.


2.3 Bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging gelden de
werkzaamheden en functionaliteiten zoals vermeld in de offerte.


2.4 Alle offertes voor drukwerk en ander afgeleverde materialen zijn
gebaseerd op de indeling en oplage zoals die bij opdracht is
overeengekomen. Bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging
gelden de indeling en oplage zoals vermeld in de offerte.


2.5 Bij een samengestelde offerte (bestaande uit meerdere items) bestaat
voor VideraVitae geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale
prestatie tegen een voor dit gedeelte in het aanbod vermeld bedrag of
tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.


2.6 VideraVitae zal zich inspannen de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren
en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.


2.7 De prijs die VideraVitae voor de te verrichten werkzaamheden vermeld in
de offertes, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de beschreven
specificaties. Afwijkingen/aanpassingen bij opdrachtverstrekking kunnen tot
prijswijziging leiden.


2.8 VideraVitae is gerechtigd om gedane werkzaamheden te factureren,
voordat het geheel in productie gaat.


2.9 VideraVitae is gerechtigd om van de opdrachtgever betalingszekerheid te
verlangen, bijvoorbeeld een bankgarantie of betaling van een voorschot.


TARIEFAANPASSINGEN


3.1 VideraVitae is gerechtigd de tarieven aan te passen wanneer een of
meerdere omstandigheden zich na de opdrachtverstrekking voordoen:
stijging van kosten van materialen, halffabrikaten, diensten voor dit project
door derden, verhoging van verzend- c.q. koerierskosten, lonen,
werkgeverslasten, sociale verzekeringen, overheidsheffingen,
energieprijzen, dan wel invoering van nieuwe overheidsheffingen en
aanzienlijke wijzigingen in valuta.


3.2 Prijsverhoging is ook mogelijk wanneer VideraVitae extra werkzaamheden
moet verrichten omdat opdrachtgever ondeugdelijke materialen, teksten,
kopij, of informatiedragers heeft aangeleverd en dit bij de aanname van de
opdracht redelijkerwijs niet had verwacht. VideraVitae is gerechtigd de kosten
om het niet deugdelijke materiaal te bewerken aan de hand van de
uurprijzen hiervoor in rekening te brengen, ook al zijn deze kosten niet in
de offerte vernoemt.


3.3 Prijsverhoging kan voorkomen indien correcties moeten worden
doorgevoerd, nadat de opdrachtgever de eerste wireframes/designs heeft
ontvangen. Correcties zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever,
tenzij VideraVitae grof nalatig is geweest.


3.4 Wijzigingen in briefing, na de opdrachtverstrekking en/of in de
productiefase kan prijsconsequenties tot gevolg hebben.


3.5 Verhogingen van externe kosten voor VideraVitae worden doorberekend
aan opdrachtgever.


ANNULERING


4.1 Annulering van de opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te
geschieden.


4.2 Indien VideraVitae al kosten heeft gemaakt in verband met de opdracht
mogen deze integraal aan de opdrachtgever worden doorberekend.


4.3 De opdrachtgever dient in elk geval een percentage van de totale
offerte te voldoen waarvan de hoogte wordt bepaald naar gelang het
moment van ontvangst van de schriftelijke annulering volgens onderstaand
schema met een absoluut minimum van € 1.000,00 per geval:
– 40% van het offertebedrag indien binnen 2 werkdagen voor aanvang van
de opdracht wordt geannuleerd;
– 30% van het offertebedrag indien binnen 1 week voor aanvang van de
opdracht wordt geannuleerd;
– 20% van het offertebedrag indien binnen 1 maand voor aanvang van de
opdracht wordt geannuleerd, en;
– 10% van het offertebedrag in alle andere gevallen.


AUTEURSRECHT/COPYRIGHT


5.1 Voor alle door VideraVitae ontworpen en/of vervaardigde schetsen,
ontwerpen, documentatie, software geldt auteursrecht, Concepten,
ontwerpen en software blijven te allen tijde het eigendom van
VideraVitae en mogen zonder schriftelijke toestemming van de
eigenaar niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere
wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.


5.2 Indien VideraVitae van de opdrachtgever materialen c.q. naamstellingen
ontvangt en gebruikt in de concepten/ontwerpen/software is VideraVitae
gevrijwaard van eventuele aanspraken van derden inzake inbreuk op
hun octrooi-, merken-, of auteursrecht, onrechtmatige daad of
wanprestatie. Dat is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.


5.3 VideraVitae blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ontwikkelde
software en zij is dan ook alleen gerechtigde tot de broncodes en
brondocumentatie (copyright), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


5.4 De opdrachtgever krijgt het recht van normaal gebruik (zoals vermeld in
de opdrachtbevestiging) en mag het geleverde niet kopiëren,
vermenigvuldigen, of anderszins openbaar maken zonder schriftelijke
toestemming van VideraVitae.


5.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke
toestemming van VideraVitae veranderingen in de voorlopige of definitieve
ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen c.q. te gebruiken.


5.6 VideraVitae heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever
de vrijheid om bepaalde ontwerpen & software te gebruiken voor eigen
(promotiedoeleinden.
5.7 VideraVitae is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van
voorwerpen, materialen, beeld- of woord gegevens, die door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of in bewaring gegeven. De
opdrachtgever dient desgewenst zelf hiervoor een verzekering af te sluiten.


5.8 Behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel en/of behoudens het
gestelde in lid 9 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de
zaken op opdrachtgever overgaan bij aflevering.


5.9 Zolang opdrachtgever niet het volledig bedrag van de overeengekomen
prijs heeft voldaan, behoudt VideraVitae zich de eigendom van het door haar
geleverde, waarop VideraVitae openstaande factuur betrekking heeft, voor. In
dat geval gaat de eigendom op de opdrachtgever over, zodra hij de
hiervorenvermelde openstaande factuur heeft voldaan.


AFSPRAKEN EN WETTELIJKE VEREISTEN


6.1 Afspraken en overeenkomsten met personeelsleden van VideraVitae
verbinden VideraVitae  niet, tenzij deze schriftelijk door VideraVitae zijn bevestigd.


6.2 Het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies
van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke vereisten behoort niet tot
de taken van VideraVitae.


WIJZIGING VAN OPDRACHT


7.1 Indien een opdrachtgever de levertijd van een reeds opgedragen project
wil verkorten, is VideraVitae gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten
(intern en extern) extra in rekening te brengen. Mocht een strakkere
planning niet haalbaar zijn, dan wordt de opdracht conform planning
uitgevoerd. De opdrachtgever heeft geen recht op prijsreductie, c.q.
schadevergoeding.


DEELPRODUCTEN EN GOEDKEURING


8.1 Goedkeuring van deelproducten door de opdrachtgever geldt als
erkenning dat VideraVitae  de aan deze producten voorafgaande
werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Opdrachtgever geeft op verzoek
van VideraVitae altijd een schriftelijke goedkeuring. VideraVitae is niet
aansprakelijk voor fouten, afwijkingen en gebreken die bij de
deelopleveringen niet door de opdrachtgever zijn opgemerkt.


8.2 Elke op het verzoek van de opdrachtgever extra vervaardigde
producten, worden naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht,
tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze extra
producten bij de prijs zijn inbegrepen.


8.3 Geringe afwijkingen tussen ontwerp en aflevering kunnen geen
reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de
overeenkomst of schadevergoeding.


LEVERING


9.1 De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden
genomen doch zal nimmer gelden als een fatale termijn. De
termijnen worden bij benadering opgegeven, zodat bij overschrijding
VideraVitae in gebreke dient te worden gesteld. Het verzuim geeft de
opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, tenzij de levertijd
wordt overschreden door grove nalatigheid van VideraVitae. In dat geval
blijft de aansprakelijkheid van VideraVitae beperkt tot ten hoogste het
bedrag waarvoor de opdracht is verstrekt.


9.2 VideraVitae heeft het recht de termijn van oplevering voor zich uit te
schuiven indien de opdrachtgever niet tijdig alle voor de uitvoering van de
opdracht benodigde gegevens verstrekt dan wel zijn vereiste medewerking
verleend.


9.3 De opdrachtgever behoort na aflevering te onderzoeken of VideraVitae de
overeenkomst goed is nagekomen en VideraVitae binnen 8 dagen schriftelijk
ervan op de hoogte te stellen als hem het tegendeel blijkt. VideraVitae is
daarna gerechtigd opnieuw een deugdelijke prestatie te leveren, tenzij een
latere leverdatum pertinent onmogelijk is.


9.4 De prestatie van VideraVitae wordt als deugdelijk gezien als de
opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in omloop heeft
gebracht, gebruikt of bewerkt, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen
schriftelijk kenbaar heeft gemaakt het geleverde niet als deugdelijk te
beschouwen. Opdrachtgever mag dan geen gebruik maken van het
geleverde, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


9.5 In verband met het bepaalde in Artikel 14 lid 3 wordt opdrachtgever
dringend verzocht te allen tijde reservekopieën te maken van alle door
VideraVitae  geleverde software & producten. Hetzelfde geldt voor alle
bestanden en/of gegevens, die voortvloeien uit het gebruik van de door
VideraVitae geleverde producten.


OVERMACHT


10.1 In geval van overmacht is VideraVitae  gerechtigd de levering uit te stellen
tot na het vervallen van de overmacht, dan wel de opdracht te annuleren,
waarbij de opdrachtgever geen aanspraak kan maken op
schadevergoeding. Afgeronde fases (ontwerp/concept) worden als
deeltraject gefactureerd aan opdrachtgever. Onder overmacht worden
omstandigheden verstaan waarmee VideraVitae bij het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden. Hieronder
vallen bijvoorbeeld: computer- of telecommunicatie storingen, brand,
stopzetting van levering door nutsbedrijven, staking, verkeersstagnatie,
wettelijke bepalingen, oorlog, overstromingen, alsmede het niet nakomen
door derden van hun verplichtingen jegens VideraVitae, e.d.


10.2 Indien de opdrachtgever opgeeft dat een deeltraject van de opdracht
door bepaalde derden) moet worden vervaardigd, dan streeft VideraVitae naar
een goed mogelijke samenwerking met deze derde(n). VideraVitae is echter
niet verantwoordelijk voor nalatigheid, verzuim of wanprestaties van deze
derde(n).


10.3 VideraVitae is gerechtigd 10% minder of meer te leveren, dan gesteld in de
opdrachtbevestiging. De meer- en minderprijs wordt doorberekend, c.q. in
mindering gebracht op het factuurbedrag.


10.4 Het aannemen van producten geldt als bewijs dat deze uiterlijk in
goede staat verkeerden op het moment van levering, tenzij het tegendeel
uit het ontvangstbewijs dan wel de vrachtbrief blijkt.


10.5 Kosten voor aflevering van de producten bij de opdrachtgever komen
voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.


ONTBINDING


11.1 Onverminderd de VideraVitae verder toekomende rechten is VideraVitae
bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de
werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen indien de
opdrachtgever:
– surséance van betaling heeft aangevraagd;
– in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
– betrokken is bij malafide praktijken;
– activiteiten uitvoert welke een negatieve impact op de VideraVitae organisatie
hebben;
– in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het
voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.


11.2 VideraVitae is hierbij niet gehouden tot enige schadevergoeding of
garantie.


11.3 Alle vorderingen worden terstond ineens volledig opeisbaar.


11.4 Is er sprake van één van bovengenoemde gevallen is het de
opdrachtgever niet meer toegestaan om de reeds verstrekte ontwerpen c.q.
producten nog langer te gebruiken.


BETALINGEN


12.1 Iedere levering van producten c.q. diensten door VideraVitae aan de
opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van het eigendom daarvan
door VideraVitae, totdat de opdrachtgever alle financiële verplichtingen voor
die opdracht aan VideraVitae heeft voldaan


12.2 Indien een factuur niet op de vervaldag is voldaan en VideraVitae andere
opdrachten van de betreffende opdrachtgever in uitvoering heeft, is
VideraVitae bevoegd om deze opdrachten te staken, of te annuleren. De
opdrachtgever kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding dan
wel garantie. Afgeronde fases (ontwerp/concept) worden als deeltraject
gefactureerd aan opdrachtgever.


12.3 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum, tenzij VideraVitae expliciet een andere betalingstermijn vermeldt
op de facturen. Indien de betaling niet is geschied op de vervaldag, dan is
VideraVitae gerechtigd direct bevoegd zonder nadere ingebrekestelling 15%
rente per jaar op te eisen over de openstaande hoofdsom.


12.4 Indien na een herinnering het bedrag niet per ommegaande door de
opdrachtgever aan VideraVitae wordt overgemaakt, schakelt VideraVitae direct een
incasso-intermediair in.


12.5 Alle kosten die VideraVitae maakt tot het effectueren van haar rechten
(incasso-, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten waaronder mede
begrepen zijn beslagkosten en kosten faillisse-mentsaanvrage), zijn voor
rekening van de opdrachtgever die deze kosten door het feit van niet tijdig
betalen, veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten starten zodra VideraVitae
zich van diensten van derden voorziet, voor het incasseren van de
vordering(en) of voor handhaving van de rechten zoals vermeld in deze
algemene voorwaarden. Deze buitengerechtelijke kosten zijn forfaitair
bepaald op 15% van de hoofdsom verhoogd met rente, met een minimum
van € 400,- per vordering.


GARANTIES EN VRIJWARINGEN


13.1 VideraVitae garandeert dat het geleverde door VideraVitae is ontworpen en
dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, VideraVitae geldt als maker in
de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan
beschikken.


13.2 De opdrachtgever vrijwaart VideraVitae voor alle aanspraken van derden
voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de
opdracht.


13.3 De opdrachtgever vrijwaart VideraVitae voor aanspraken met betrekking
tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte
materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden
gebruikt.


13.4 VideraVitae zal zoveel mogelijk pogen om ontstane klachten kosteloos te
herstellen indien deze aan VideraVitae te wijten zijn en de opdrachtgever alle
medewerking verleend om de gebreken binnen een redelijke termijn te
verhelpen.


13.5 VideraVitae verleent geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie
aangaande het gebruik of het resultaat van het gebruik van door VideraVitae
ontwikkelde producten en overige zaken of de daarbij behorende
documentatie of aangaande de al of niet geschiktheid voor een bepaalde
toepassing.


AANSPRAKELIJKHEID


14.1 VideraVitae kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
– fouten in de materialen die de opdrachtgever heeft verstrekt;
– misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de
overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen
van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens c.q. materialen;
– fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
– gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van
prijsopgaven van toeleveranciers;
– fouten in het ontwerp of de ontwikkelde producten, indien de
opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid
is gesteld een controle uit te voeren, en te kennen heeft gegeven een
dergelijke controle geen behoefte te hebben;
– fouten in het ontwerp of de ontwikkelde producten, indien de
opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e)
model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten hierin
wel waarneembaar zouden zijn geweest (hierbij wordt bedoeld alle fouten
die buiten de tweede correctieronde van de opdrachtgever bij VideraVitae nog
door de opdrachtgever achteraf zijn geconstateerd).


14.2 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het
moment dat de opdracht is voltooid en er binnen deze termijn niet is
gereclameerd.


14.3 Behoudens grove schuld aan de zijde van VideraVitae  is VideraVitae nimmer
aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade
(waaronder schade, bestaande uit winstderving, onderbreking, verlies van
informatie), die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid gebruik te
maken van informatiedragers, software, hardware en/of andere zaken.


OMVANG VAN DE SCHADEVERGOEDING


15. Voor zover VideraVitae gehouden is enige schade aan de opdrachtgever te
vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van
bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de
verzekering gedane uitkering. In het geval er geen uitkering volgt, zal de
door VideraVitae  te betalen vergoeding nimmer hoger zijn dan het door
VideraVitae gefactureerde bedrag. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt
uitgesloten. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de
opdrachtgever jegens VideraVitae ingevolge deze voorwaarden, verjaart door
verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd
en niet tot het nemen van rechtsmaatregelen is overgegaan.


RECLAMEREN


16.1 Reclames dienen schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden
dan wel per deurwaardersexploot binnen acht dagen na het ontstaan van
een klacht. Na de betreffende datum ingediende reclames of op andere
wijze gedane reclames hebben geen rechtsgevolg.


16.2 Aan het in behandeling nemen van klachten kunnen geen rechten
worden ontleend.


16.3 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om het niet betwiste
gedeelte van de vordering op te schorten.


RECHTSKRACHT


17. De voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming geheel of
ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. De opdrachtgever
geeft reeds bij voorbaat toestemming aan VideraVitae voor een
contractsovername c.q. bedrijfsovername.


TOEPASSELIJK RECHT


18.1 Op alle overeenkomsten met VideraVitae en de hieruit voortvloeiende
verbintenissen waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
verklaard, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.


18.2 De bevoegde rechter om geschillen tussen partijen te beslechten,is de
rechter van de Rechtbank te Roermond

Vragen over de voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@videravitae.nl

KVK: 64399672 ( op naam van hoofdonderneming : Kingsmen Menswear) 

BTW: NL001801299B89

Contact: +31655695688

Scroll naar top